Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
 ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
 τοπικές κοινότητες, κριτήρια και δικαιολογητικά


Σε εποχές δύσκολες οικονομικά, είναι απαραίτητο να αξιοποιούμε υπέρ της ανακούφισης ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας, όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οικονομικές ενισχύσεις.
Με το σκεπτικό αυτό, σας παρουσιάζουμε σήμερα την απόφαση, με αριθμό 2/71338/0026/22-07-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την Οδηγία: 85/148/ΕΟΚ.

Με βάση την παραπάνω απόφαση, η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μεταβιβάζεται, στην Διεύθυνση Οικονομικού ή τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που μεριμνούν για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης.
Αυτά, συντάσσουν την κατάσταση πληρωμής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθούν στην αρμόδια κατά τόπο ΥΔΕ για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.
Δικαιούχοι είναι οι:
Oλες  οι  οικογένειες  Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία:  85/148/ΕΟΚ.
Δημοσιεύουμε, με βάση την οδηγία αυτή που αναφέρεται, στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, αριθμ. L 56/32 και στον πίνακα αριθμ.46, ποιές είναι οι Δημοτικές και Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου Ανδρου, που δικαιούνται οι κάτοικοι τους την οικονομική αυτή ενίσχυση και είναι οι: Αμμόλοχος, Άνω Γαύριο, Αποίκια, Απροβάτου, Αρνη, Βιτάλι, Βουρκωτή, Γαύριο, Καππαριά, Κατάκοιλος, Κόρθι, Κοχύλου, Λάμυρα, Μακροτάνταλο, Μεσσαριά,Μπατσί, Ορμος Κορθίου, Παλαιόκαστρο, Παλαιόπολις, Πιτροφός,Στενιές, Συνετί, Φελλός.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
α) Σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ(3.000,00€) ετησίως και
β) Σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ(3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Σαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, νοείται, το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Tα δικaιολογητικά   που απαιτείται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι:
1.Αίτηση, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
2.Βεβαίωση του Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του αιτούντος σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
3.Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2013 ή έντυπο Ε1, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί τοεκκαθαριστικό σημείωμα.
4.Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης, από τη οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.
Η ενίσχυση καταβάλλεται:
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι:
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν  να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα έως και  20 Νοεμβρίου στον Δήμο Ανδρου.
Τέλος σημειώνεται ότι, το αρμόδιο γραφείο του Δήμου βοηθάει, μόνο ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και την αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία έχει και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητά τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου