Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

H ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ


ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:55 μ.μ.Διαβάστε στο τέλος του σημερινού μας δημοσιεύματος τα τελευταία νέα απο τον χώρο του ναυτικού ατυχήματος
Tελευταία ενημέρωση 11:30π.μ:

Πλάνο από ελικόπτερο
Τα πλοία παραμένουν κολλημένα  και αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, η υποβολή σχεδίων ρυμούλκησης από την περιοχή.
Αναμένεται η υποβολή επίσης σχεδίων των λεγομένων ''ναυαγιαίρεσης'' σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επίσης η τελική ρυμούλκηση σε Πειραιά ή Σύρο, θα εξαρτηθεί μετά την εξέταση και κατάληξη των προαναφερόμενων σχεδίων, εκτιμώντας την όλη κατάσταση τώρα, καθώς  και την εξέλιξη των ανέμων στην περιοχή, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ενίσχυση τους, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της όλης επιχείρησης.
NAYTIKO ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ
Επειδή έρχονται εκατοντάδες μηνύματα σχετικά με το περιστατικό του Κάβοντορο και ζητούν εξηγήσεις σχετικές με το ναυτικό αυτό ατύχημα, αλλά και παράλληλα λέγονται διάφορα ανακριβή ή τουλάχιστον δείχνουν άγνοια του Κώδικα Ναυτικού Δικαίου, θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε,ανάμεσα στ’ άλλα, τα σχετικά με την περίπτωση άρθρα του, ώστε να πληροφορηθούμε όλοι μας ,τι ισχύει και τι σημαίνει, με την κάθε νέα πληροφόρηση που θα έχουμε.
Σύγκρουση πλοίων (ΚΙΝΔ, άρθρ. 235-245)
Ως σύγκρουση πλοίων μπορεί να θεωρηθεί η βίαιη υλική επαφή των πλοίων στον θαλάσσιο χώρο, αποτέλεσμα είτε ανθρώπινου παράγοντα είτε τυχαίου γεγονότος. Στην πρώτη περίπτωση οι ζημίες βαρύνουν το υπαίτιο πλοίο. Σε περίπτωση κοινής υπαιτιότητας κάθε πλοίο βαρύνεται ανάλογα με την μερίδιο ευθύνης του. Σε κάθε άλλη (ανωτέρα βία, τυχαίο γεγονός, αμφιβολίες για τα αίτια της σύγκρουσης) οι ζημίες βαρύνουν τα πλοία που τις υπέστησαν. Η ως άνω ευθύνη των πλοίων είναι όμως ανεξάρτητη από την ευθύνη των υπαίτιων προσώπων ως προς τους ζημιωθέντες και τους πλοιοκτήτες.
Μετά τη σύγκρουση ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που συγκρούσθηκε οφείλει α) να βοηθήσει το άλλο πλοίο, το πλήρωμα και τους επιβάτες του, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το δικό του πλοίο και τους επιβαίνοντες σε αυτό και β) να γνωρίσει, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, στο άλλο πλοίο τα στοιχεία του πλοίου του (όνομα, λιμένας νηολόγησης, λιμένας απόπλου και προορισμού).
Η μη παροχή βοήθειας στο άλλο πλοίο και η παράβαση του Κανονισμού αποφυγής συγκρούσεων συνιστούν ειδικά ναυτικά εγκλήματα για τον πλοίαρχο (ΚΔΝΔ, άρθρ. 224, 225).
Τέλος, για την εξακρίβωση των αιτίων της σύγκρουσης διενεργείται διοικητικός έλεγχος από το Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων και οι αγωγές για την αποκατάσταση των ζημιών εκδικάζονται από τα ελληνικά δικαστήρια όταν α) ο υπαίτιος της σύγκρουσης κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα, β) το πλοίο έχει ελληνική ιθαγένεια, γ) η σύγκρουση έγινε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δ) η Ελλάδα είναι ο τόπος κατάσχεσης του πλοίου, έστω και εάν η κατάσχεση ήρθη πριν από την έγερση της αγωγής.
Ναυάγιο (ΚΔΝΔ, άρθρ. 134, 195-201)
Ως ναυάγιο νοείται η καταστροφή του σκάφους λόγω ατυχήματος (π.χ. κακοκαιρία, προσάραξη, σύγκρουση, δολιοφθορά, πολεμικές επιχειρήσεις), όπως και το ίδιο το σκάφος μετά την καταστροφή.
Κατά τον ΚΔΝΔ, η Λιμενική Αρχή, μόλις λάβει σχετική γνώση κινητοποιεί κάθε δυνατό μέσο για παροχή βοήθειας και διάσωσης των επιβαινόντων. Για τον σκοπό αυτό η ως άνω αρχή κινητοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει και κάθε κατάλληλο ιδιωτικό μέσο, το πλήρωμα του οποίου υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της και να προσφέρει βοήθεια στους ναυαγούς.
Επίσης η Λιμενική Αρχή υποχρεούται να προσφέρει βοήθεια για τη διάσωση του πλοίου, του φορτίου και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη των πραγμάτων που διασώθηκαν. Τα διαθωσέντα πράγματα μεταφέρονται και φυλάσσονται σε τελωνιακές αποθήκες για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους καλούνται να υποβάλουν τις αξιώσεις τους εντός 6 μηνών.
Σε περίπτωση που υπάρξει αμφισβήτηση, η υπόθεση κρίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από τον Ειρηνοδίκη της αρμόδιας περιφέρειας. Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται μόνο για πράγματα ιδιαίτερης μεγάλης αξίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή απορριφθούν οι αιτήσεις τα πράγματα εκπλειστηριάζονται. Το ποσό από τον πλειστηριασμό αποτελεί έσοδο του ΝΑΤ.
Ναυαγιαίρεση (wrecking)
Ο όρος αυτός καλύπτει:
α) την ανάληψη διάσωσης του ναυαγήσαντος πλοίου ή φορτίου,
β) την ανάληψη διάσωσης των υπολειμμάτων αυτών,
γ) τη δόλια ή ηθελημένη (αναγκαστική) καταστροφή, μερική ή ολική, του πλοίου.
Οι ως άνω ορισμοί δεν καλύπτουν τη διάσωση των επιβαινόντων, καθώς αυτή αποτελεί νομική υποχρέωση του δυνάμενου να συνδράμει αρωγή.
Η έννοια της επιθαλάσσιας αρωγής αντικατέστησε την άλλοτε ταυτόσημη ως άνω υπό β) περίπτωση της ναυαγιαίρεσης.
Επιθαλάσσια αρωγή και ρυμούλκηση (ΚΙΝΔ άρθρ. 246-256, ΚΔΝΔ, άρθρ. 188-189)
Η επιθαλάσσια αρωγή συνίσταται στην παροχή βοήθειας επί παντός είδους κινδύνου που μπορεί να διατρέξει ένα πλοίο με κύριο σκοπό τη διάσωση των ανθρώπων, του πλοίου ή του φορτίου και του ναύλου που είχε καταβληθεί ή συμφωνηθεί.
Σώστρα καλείται η αμοιβή που θα λάβει το πλοίο που προστρέχει σε βοήθεια από εκείνο που κινδυνεύει, όταν και εφόσον το πρώτο φέρει το ωφέλιμο αποτέλεσμα (ρήτρα no cure no pay). Δεν δικαιούνται αμοιβή ούτε απόδοση των δαπανών τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην αρωγή παρά τη ρητή και εύλογη απαγόρευση του πλοιάρχου του πλοίου που κινδύνευσε. Επίσης, δεν δικαιούνται αμοιβή ο πλοίαρχος και το πλήρωμα του πλοίου που κινδυνεύει.
Τέλος, ο ρυμουλκών δικαιούται αμοιβή μόνο εφόσον παρείχε εξαιρετικές υπηρεσίες τις οποίες δεν υποχρεούνταν από τη σύμβαση ρυμούλκησης.
Η σύμβαση για την αρωγή ή τη διάσωση (τυποποιημένο συμφωνητικό από τους νηογνώμονες, κυρίως τον αγγλικό Lloyd) που συνάφθηκε εν καιρώ κινδύνου και υπό την επίδρασή του μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από το δικαστήριο μετά από σχετική αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, εφόσον το περιεχόμενό της αντίκειται στην επιείκεια, ιδίως εάν η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι προδήλως υπερβολική ή δυσανάλογη προς την υπηρεσία που προσφέρθηκε. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το ποσό της αμοιβής ορίζεται από το δικαστήριο. Δεν καταβάλλεται αμοιβή για τη διάσωση των ανθρώπων, σε αντίθεση με τις αποσκευές τους.
Η επαγγελματική ρυμούλκηση γίνεται από ειδικά πλοία, εφοδιασμένα με σχετική άδεια από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

Ενημέρωση στις 21:55μ.μ.

Σύμφωνα με τελευταίες μας πληροφορίες, η κατάσταση μέχρι απόψε είναι ότι, οι προσπάθειες αποκόλλησης των δύο συγκρουσθέντων σκαφών καθ' όλη την διάρκεια της μέρας δεν ολοκληρώθηκαν, αφού συνεκτιμήθηκαν πολλές παράμετροι προς αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης και με το φώς της ημέρας θα επαναληφθούν εκ νέου.
Το ευχάριστο είναι ότι ο καιρός στην περιοχή του Κάβοντορο δεν έχει ''φορτώσει'' όπως προέβλεπε η ΕΜΥ και διατηρείται τουλάχιστον για απόψε σε 4-5 μποφώρ με λίγο ''σουέλ'' παραπάνω σε σχέση με την χθεσινή μέρα του ατυχήματος.
Τέλος δημοσιεύουμε και το δελτίο θαλασσών που εξέδωσε η ΕΜΥ και για αύριο για τον Καβοντόρο δίνει:Βόρειοι 7 πολύ γτήγορα 6.Πολύ κυματώδης πολύ γρήγορα κυματώδης.
Το δε ύψος κύματος το υπολογίζει για την περιοχή απο 1,7 μέχρι 2μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου