Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ, ΝΗΜΠΟΡΙΟ και ΚΟΡΘΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ

Παραπόρτι, έργο του Μανώλη Μακρογκίκα
Το Λιμεναρχείο Άνδρου ανέλαβε πρωτοβουλία για τον καθαρισμό ακτών. Συγκεκριμένα προγραμμάτισε να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στην Παραλία Κορθίου και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στο Παραπόρτι και το Νημποριό.

Οι δραστηριότητες αυτές του Λιμεναρχείου Άνδρου έχουν ως στόχο τηv ανάπτυξη της  περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και τηv ανάδειξη της ευαισθητοποίησής τoυς, σχετικά με τις ακτές που χρησιμοποιούμε για την ψυχαγωγία μας. Κρίνει, για αυτό τον σκοπό, σκόπιμη τη συγκρότηση ομάδων καθαρισμού των ακτών από ενδιαφερόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς προκειμένου vα διατηρήσουμε τις ακτές καθαρές μετά την πάροδο της θερινής περιόδου.

Η προστασία τoυ περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των  ακτών μας απαιτεί κοινή στράτευση πολιτείας και κοινωνίας. Η διεθνής εμπειρία και πρακτική έχει αποδείξει ότι η ρύπανση της θάλασσας μπορεί vα εξαλειφτεί με την ύπαρξη ενός oλoκληρωμέvoυ σχεδιασμού που vα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και με την συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου