Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΗ και ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και ΠΑΝΤΕΛΗ Π. ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ


Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το τριακοστό κατά σειρά, πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:
1. Συντήρηση Έργων Τέχνης
2. Γλυπτική
3. Διοίκηση Πολιτισμικών Οργανισμών
Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση μηνιαίου χρηματικού ποσού (1.500 ευρώ) το οποίο ο υπότροφος διαθέτει κατά την κρίση του.

Σε περίπτωση που ο υπότροφος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, το μηνιαίο ποσό των 1.500 ευρώ δίνεται στο νόμισμα της χώρας αυτής σύμφωνα με την ισοτιμία που θα ισχύει την ημερομηνία του πρώτου εμβάσματος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου 2014 (διεύθυνση: Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).
Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να είναι έως 30 ετών και με ελληνική υπηκοότητα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα συμβάλει στη χορήγηση της υποτροφίας:
1. Αίτηση προς την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής των Υποτροφιών του Ιδρύματος ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί υποτροφία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην αίτησή τους το θέμα της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά με φωτογραφία.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.
4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα όλων των ετών.
5. Αντίγραφο εργασιών (δείγμα δουλειάς – portfolio).
6. Επιστολή/βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. (Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έγκαιρα την απάντηση του/των Πανεπιστημίου/ων, μπορεί να αναφέρει ότι εκκρεμεί η απάντηση του Πανεπιστημίου/ων).
7. Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.
8. Φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών.
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές του τελευταίου έτους είτε από συνεργάτες/εργοδότες τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εσωκλείει στον φάκελό του σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στην πίσω όψη.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε 7 αντίγραφα: 1 πρωτότυπο πακέτο δικαιολογητικών και 6 φωτοαντίγραφα τους. Η εργασία/portfolio να γίνει μόνο σε δύο αντίτυπα. Οι συστατικές επιστολές εξαιρούνται.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Υποτροφιών στο τηλέφωνο 210 72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 09:00-17:00.

1 σχόλιο: