Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ


 ΓΑΜΗΛΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ


Το Ίδρυµα Γεωργίου και Ειρήνης Πούµπουρα προκήρυξε για έτος 2011-2012  πρόγραμμα  χορήγησης τριών (3) γαµήλιων βοηθηµάτων, ύψους 5.000€ το καθένα,   σε οικονοµικά αδύνατες και ορφανές νέες γυναίκες που κατάγονται και κατοικούν: ∆ύο (2) στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνδρου και µία (1)  στη ∆ηµοτική Ενότητα Κορθίου.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

  •  Ηλικία από 18-45 ετών
  •  Να είναι οικονοµικά αδύνατες (εισόδηµα κατώτερο του αφορολόγητου ορίου) 
  •  Να είναι ορφανές είτε του ενός είτε και των δύο γονέων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 8 Απριλίου στη Διεύθυνση: Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα, Χώρα Τ.Κ. 84500 Άνδρος. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Άνδρου, στην διεύθυνση[http://news.andros.gr/?p=1273 και πατώντας στη συνέχεια στο: Προκήρυξη για Γαμήλιο Βοήθημα]

1 σχόλιο: